طراحی مجموعه اداری - شرکت معماری دنیز تبریز | 36697196-041