طراحی سروریس بهداشتی لوکس - شرکت معماری دنیز تبریز | 36697196-041